Logo Żytno Szkoła

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Żytnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Żytnie: www.szkola.zytno.pl

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej – 2019.09.24

Data ostatniej istotnej aktualizacji– 2020.02.27

Strona aktualizowana jest na bieżąco. 

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych;
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych;
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi;
 • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo.

 

Informacje dodatkowe – strona posiada:

 • podświetlane linki;
 • jasne tło;
 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki;
 • linki prowadzące do dokumentów do pobrania zawierają informacje o ich formacie oraz rozmiarze.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

Pod adresem www.szkolazytno.pl są dostępne dane teleadresowe siedziby Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Żytnie.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

- email:   b.przerada@zytno.pl

- tel. 34-327-70-24

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl.

 

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Żytnie ul. Ogrodowa 16, 
97-532 Żytno

 1. Budynek 4-kondygnacyjny. Do budynku prowadzą dwa wejścia od ulicy Ogrodowej. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.
 2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 3. W celu przywołania pracownika można nawiązać kontakt telefoniczny pod nr Tel
  34-327-70-24
 4. Do wejścia prowadzą schody. W budynku nie ma windy,  jest natomiast schodołaz.
 5. Na dzień dzisiejszy budynek pozwala na dostęp osób na wózkach inwalidzkich. W budynku i przed nim brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
 6. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum 3 dni przed planowana wizytą.
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących
 9. W budynku znajduje się toaleta dostosowana dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim
 10. Obiekt  szkoły jest całodobowo chroniony przez zewnętrzny monitoring wizyjny.

Inne informacje i oświadczenia

Deklarujemy chęć osiągnięcia wyższego poziomu dostosowania.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

zapraszamy

Publiczna Szkoła Podstawowa

im H.Sienkiewicza w Żytnie

ul.Ogrodowa 16

97-532 Żytno

 

telefon  34 3277024

email: spzytno@op.pl

www.szkola.zytno.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.